CZ | SK | EN |
Při nákupu za více jak 2400 Kč budete mít dopravné po ČR zdarma.
košík je prázdny

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ

1.1. Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti "U Holanďanů" Ronnie Johannes Maria Meerts (ďalej tiež prevádzkovateľ), so sídlom Palachova 757/41, 412 01 Litoměřice, IČO: 763 76 184, DIČ: CZ682546135,  upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb, občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetových obchodov prevádzkovateľa.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne dohodnutých podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Všetka prezentácie tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodov prevádzkovateľa je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľa alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatia objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.

2.5. Sadzby DPH sú uvedené podľa platnej legislatívy.

2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretia kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.7. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke alebo pri prevzatí tovaru od dopravcu

v hotovosti na výdajniach predávajúceho

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobných systémov

3.2. Pri tovare vyrábaného priamo na želanie zákazníka (zákazková výroba) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zálohu vo vopred stanovenej výške. Táto záloha je nevratná.

3.3. Predávajúci zasiela spolu s tovarom kupujúcemu doklad o predaji, ktorý však neslúži ako daňový doklad. Daňový doklad zasiela predávajúci na písomné (emailom) či telefonickej vyžiadanie kupujúceho.

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru. Tieto náklady sa riadi cenami uvedenými na webovom rozhraní prevádzkovateľa.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru (napr. Prepravu) a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohovorí na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcimi skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.4. Kupujúci má v súlade s § 1832 občianskeho zákonníka nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho nadobudnutí (nie vrátenie). Tento nárok je však iba vo výške najlacnejšie varianty ponúkané predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahšie spôsob prepravy), pričom osobné odber nemožno považovať za taký spôsob doručenia.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného od kúpnej zmluvy odstúpiť:

a) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba);

b) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom;

c) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

d) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

5.9. Predávajúci poskytuje kupujúcemu predĺženú lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nad rámec zákonnej lehoty (bod 5.1.), A to v dĺžke 1 roka (365 dní) od prevzatia tovaru.

5.10. Na tovar vrátený nad rámec zákonnej lehoty (14 dní) si predávajúci vyhradzuje podmienku, že tento tovar nesmie byť použitý, s uplynulou expiráciou, čiastočne alebo úplne spotrebovanej alebo poškodené nad rámec bežnej kontroly tovar po jeho prevzatí. Pre ostatné podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy v predĺženej lehote platí body 5.1. až 5.8. týchto obchodných podmienok.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

6.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že v čase keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;

c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy;

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo akosti;

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.2. Ustanovenia uvedené v čl. 6.1. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. U použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.3. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci; b) na odstránenie vady opravou veci;

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;

d) na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

6.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese ###### ,.

6.7. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.

7. EVIDENCIA TRŽIEB

7.1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

7.2. Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobu prepravy.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Viď. Ochrana osobných údajov

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 8. 2018

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom).

Adresát:

Internetový obchod: ##########

Spoločnosť: ######

So sídlom: #######

IČO / DIČ: ######## / ############

E-mailová adresa: #########

Telefónne číslo: #############

spotrebiteľ:

Meno a priezvisko:

adresa:

E-mail:

telefón:

vec:

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru alebo poskytnutí týchto služieb:

Dátum objednania / dátum prijatia:

Číslo objednávky:

Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom:

a budú vrátené späť spôsobom (v prípade prevodu na účet prosím o zaslanie čísla účtu):

V (tu vyplňte miesto), Dňa (tu doplňte dátum)

(Podpis)

______________________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa

 
Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Nastavenie cookies

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Nevyhnutné (vždy aktívne nemožno vypnúť)
Tieto cookies sú potrebné, aby web fungoval správne.
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako web používate. S ich pomocou ho môžeme zlepšovať.
Profilujúce (marketingové)
Vďaka týmto cookies vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamu, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné.