CZ | SK | EN |
Při nákupu za více jak 2400 Kč budete mít dopravné po ČR zdarma.
košík je prázdny

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť "U Holanďanov", Ronnie Johannes Maria Meerts, so sídlom v Palachova 757/41, IČO: 763 76 184, prevádzkovateľ internetového obchodu www.uholandanu.cz (ďalej tiež prevádzkovateľ), prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej tiež údaje) sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

1. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

1.1. KATEGÓRIE ÚDAJOV

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie

Demografické údaje. Údaj o krajine a preferovaný jazyk.

Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje - e-mailová adresa

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

Údaje z komunikácie medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

Kamerové záznamy z predajní a priestor prevádzkovateľa

Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných prevádzkovateľom

1.2. Účely spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje.

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilné aplikácie či zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajov na splnenie právnych povinností (napr. Účtovné doklady).

Zákaznícka podpora. Pre zaistenie zákazníckeho servisu a pre odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje na základni nevyhnutného splnenie týchto zmlúv.

Komunikácia. Zozbierané údaje využívame na komunikáciu s vami a jej individuálne prispôsobovanie. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíka, pomohli Vám s dokončením Vašej objednávky, oznámili Vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie alebo Vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú k zachovaniu aktívneho stavu vášho účtu. Ak nakupujete u nás ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme prevádzkovateľ e, ako je popísané vyššie.

Zlepšovanie služieb. Údaje používame k neustálemu zlepšovaniu našich služieb a systémov, vrátane pridávania nových funkcií a zároveň na účely robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligence, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu Vašim právam a záujmom používame na účely zlepšovanie osobné údaje v anonymizovanej podobe.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať tiež z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, k zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

Newsletter do e-mailu (obchodné oznámenia). Zasielanie obchodné oznámenia ohľadom podobných produktov, ako ste si kúpili. Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom emailu. Pre odhlásenie z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis alebo povereníka na ochranu osobných údajov. V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať. Začneme je opäť využívať, ak je zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate. Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o kliknutiach, zobrazených komerčnej komunikácii, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre Vás malo právne účinky. Ak nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe Vášho súhlasu. Máte právo kedykoľvek bezplatne namietať proti týmto spracovaním. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovateľa. V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovateľa, a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky internetových stránok a na účely internetovej reklamy. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

 • Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi
 • veřejným orgánům (např. policie)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁNÍ

 • Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 • Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobil.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
 • po dobu, po kterou je provozovatel povinen uchovávat data podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 2 let.
 • V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. práva dotknutých osôb

Ak spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov.

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať, vykonanie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymažú alebo stanú anonymnými; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde rovnako v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

5. Webové stránky

5.1. súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. Cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú male textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa užívajú vo Vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. Pre:

pre správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku

pre zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať

čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovanie návštevnosti, Vašom pohybe po stránkach a využitých funkciách

zistenie informácií o prezeranie reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktoré nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. Cookie tretej strany). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

5.2. Využitie súborov cookies

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

konverzný, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacielenie

esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

5.3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.

5.4. odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby zahrnuté alebo prístupné prostredníctvom týchto webových stránok.

6. KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať.

 
Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Nastavenie cookies

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Nevyhnutné (vždy aktívne nemožno vypnúť)
Tieto cookies sú potrebné, aby web fungoval správne.
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako web používate. S ich pomocou ho môžeme zlepšovať.
Profilujúce (marketingové)
Vďaka týmto cookies vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamu, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné.